Návštěvní řád hokejového areálu za Lužánkami pro Hokejové hry Brno 2016

Povinnost vydat a zveřejnit návštěvní řád sportovního zařízení je dána vlastníku nebo provozovateli sportovního zařízení podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

 

1 Obecná ustanovení

 1. Tento návštěvní řád byl vydán a schválen obchodní společností KOMETA GROUP,a.s. a spolkem KOMETA GROUP, se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno (dále společně jen „provozovatel“) a je určen pro sportovní zařízení označené – v době vydání tohoto návštěvního řádu – jako areál za Lužánkami (dále jen „areál“ nebo „stadion“). Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu a používajících její zařízení.
 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění pořádku a ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v areálu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu areálu za Lužánkami je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry.

2 Zimní stadion za Lužánkami

 1. Areál slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání a kulturních akcí a o způsobu jejího využití rozhoduje výlučně provozovatel.
 2. Veřejnost může do areálu vstupovat pouze se souhlasem provozovatele, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím provozovatele areálu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
 3. Kromě provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská Policie Brno (dále souhrnně též jen „policie“).

3 Pobyt v areálu

 1. V areálu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu vyveden. Při opuštění areálu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
 2. Areál je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně 3 hodiny před zahájením akce.
 3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo (případně jen sektor) uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru jim určeném provozovatelem a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků policie.
 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Uvedené stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 5. Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s ustanovením tohoto návštěvního řádu a zavazuje se jej vždy v aktuálním znění bezvýhradně dodržovat. Návštěvníci se zavazují dodržovat pokyny odpovědných pracovníků provozovatele.
 6. Do areálu vchází návštěvník vchodem totožným s označením tribuny na vstupence.

4 Vstupní kontrola

 1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
 2. Do prostoru areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost (a odpovídající zázemí) osob pobývajících v areálu.
 3. Každý návštěvník je povinen podrobit se osobní prohlídce bezpečností agenturou a umožnit nahlédnutí do osobních věcí vnášených na stadion.
 4. Do prostor areálu nemusí být vpuštěny osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 5. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. k vstupu do areálu či k pobytu v areálu, nebude umožněn vstup na stadion či další pobyt v areálu. Totéž platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté či vykázané osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5 Chování v areálu

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení haly a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru nepřiměřenou okolnostem průběhu akce, která v areálu právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu v areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.
 5. Areál a jeho okolí je z bezpečnostních důvodů monitorováno kamerovým systémem.

6 Zákazy

 1. Návštěvníkům je bez výslovného předchozího souhlasu provozovatele areálu zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty:

– batohy a zavazadla jakékoliv velikosti

– rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

– zbraně jakéhokoli druhu,

– spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

– předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

– neskládané předměty,

– jakoukoliv pyrotechniku,

– mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

– jakékoliv vlastní nápoje, ALKOHOL či občerstvení zakoupené mimo areál,

– zvířata, laser ukazovátko, deštník

– fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného předchozího souhlasu provozovatele areálu

– trubku VUVUZELA

 1. Dále je návštěvníkům zakázáno:

– vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení

– vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny

– házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky

– jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm

– ničit zařízení a vybavení areálu

– bez předchozího povolení provozovatele prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku KOMETA GROUP, popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty

– konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál jinou cestou, zejména odhazováním věcí,

– jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru areálu, tak z průběhu akce,

– překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu,

– zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby.

 1. Provozovatel areálu je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena.
 2. V prostoru tribun platí přísný zákaz kouření.

7 Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit provozovateli areálu.

8 Jednání proti právním předpisům, dobrým mravům a veřejnému pořádku

 1. Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu a postihnuti zákazem vstupu na stadion. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a vznikne-li podezření z trestného jednání nebo přestupku.
 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli areálu nebo pořadateli dané akce.
 3. Práva provozovatele stanovit další povinnosti či udělit příslušné pokyny zůstávají nedotčena.

9 Účinnost

 1. Tento návštěvní řád areálu za Lužánkami pro Hokejové hry Brno 2016, nabývá účinnosti dnem podpisu provozovatele haly.

 

V Brně dne: 20.12. 2016

Za provozovatele:

Kometa Group a.s.
Křídlovická 34, 603 00 BRNO
Kontaktní osoba:

Kometa Group spolek
Křídlovická 34, 603 00 BRNO
Kontaktní osoba: